POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

PROCEDURA REALIZACJI POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa obowiązująca w Studiu Tańca Agnieszki Abraham (STAA)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem wdrażanych procedur jest:

a. zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów STAA,

b. minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz,

c. ograniczenie liczby kontaktów na terenie STAA,

d. kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

2. STAA zastrzega, iż udostępni dowolnej stacji sanitarnej na podstawie wskazanej przez stację sanitarną podstawy prawnej, pełną dokumentację związaną z wdrożonymi procedurami, w celu zapewnienia, iż obiekt został w pełni dostosowany do bezpiecznego użytku klientów, nie narażając ich na ewentualne ryzyko zakażenia.

3. Na terenie STAA udostępnione zostają:

a. Procedura Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego (dostępna również na stronie http: https://www.abra-studio.pl/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego ),

b. Zasady prawidłowego mycia rąk,

c. Instrukcja jak skutecznie dezynfekować ręce,

d. Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę,

e. Instrukcja jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.

§ 2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKÓWI INSTRUKTORÓW

1. Pracownicy STAA zostali poinstruowani i zadeklarowali, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Realizowane przez pracowników STAA zadania zostały podzielone tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

3. STAA zapewnia swoim pracownikom, w tym instruktorom maseczki lub przyłbice ochronne oraz rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

4. STAA zaleca, aby pracownicy zachowywali od siebie odstęp co najmniej 1,5 m, chyba, że nie jest to obiektywnie możliwe (wtedy pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony osobistej).

5. STAA dochowa wszelkiej staranności w celu zapewnienia rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego, zgodnie z wytycznymi.

6. STAA ogranicza do minimum spotkania wewnętrzne kadry, zachowując elementarne zasady bezpieczeństwa i higieny.

7. STAA realizuje względem pracowników następujące wytyczne:

a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,

b. należy nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków; jeśli to niemożliwe (np. podczas prowadzenia zajęć) - maksymalnie zwiększyć odległość pomiędzy osobami (minimum 1,5 metra),

c. zachować bezpieczną odległość od klientów i współpracowników poza stanowiskiem pracy (rekomendowane minimum 1,5 m),

d. regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

e. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

f. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

g. używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),

h. dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, przed, w trakcie i po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale też włączniki świateł czy urządzeń. Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci;

i. unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

j. Zaleca się higienę rąk: przed i po pracy z klientem, po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp, przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu, po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania, przed i po skorzystaniu z toalety, przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,przed i po posiłku, spożywaniu napojów. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW

1. STAA informuje każdego ze swoich klientów o niniejszej Procedurze Realizacji Polityki Bezpieczeństwa Sanitarnego i każdy klient ma obowiązek zapoznać się z nią przed przystąpieniem do zajęć.

2. W STAA znajduje się informacja przy wejściu na każdej z sal o maksymalnej liczbie osób ćwiczących i STAA nie dopuszcza do jej faktycznego przekroczenia.

3. STAA udostępnia klientom możliwość deklaracji ich aktualnego stanu zdrowia oraz zastrzeżeń z tym związanych. Klient składa taką deklaracje w formie oświadczenia. STAA może weryfikować osoby z grupy wysokiego ryzyka oraz dodatkowo informować je, przed skorzystaniem z usług, o rozważeniu decyzji o korzystaniu z usługi w terminach wskazanych przez pracowników obiektu do czasu ustania zagrożenia epidemicznego.

4. STAA zaleca utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy klientami i pracownikami oraz noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych w ciągach komunikacji (hol, recepcja, toalety, szatnia).

5. Grupy klientów są najbardziej jak to tylko obiektywnie możliwe, izolowane od siebie i nie kontaktują się pomiędzy zajęciami. Obiekt dba również o niewystępowanie skupisk ludzkich na terenie placówki oraz minimalizuje do niezbędnego minimum grupy zajęciowe.

6. Sale są regularnie wietrzone oraz stosuje się odstępy 15 min pomiędzy zajęciami w celu dezynfekcji i wietrzenia powierzchni.

7. STAA rekomenduje, by osoby postronne w minimalnym stopniu przebywały na terenie placówki. Jeśli rodzic lub opiekun prawny przyprowadza dziecko na teren placówki, proszony jest, by w minimalnym stopniu kontaktował się z osobami z zewnątrz i opuścił ją tak szybko, jak to możliwe. Osoby postronne, które nie są pracownikami STAA, klientami STAA ani uczestnikami zajęć, poza rodzicami lub opiekunami prawnymi, nie są wpuszczane na teren STAA ze względów bezpieczeństwa.

8. STAA zapewnia, tak często jak to tylko obiektywnie możliwe, dezynfekcje węzłów sanitarnych, holu, toalet, szafek i stref, z których korzysta klient.

9. W STAA dostępne są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla klientów w obszarze wejścia/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń. Ponadto przy każdej strefie treningowej w zasięgu wzroku osób trenujących znajduje się preparat do dezynfekcji.

10. Klient został poinformowany, że po każdym użyciu przyrządu/maty do ćwiczeń zobowiązany jest do jego dezynfekcji.  STAA zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy - typu maty.

11. Blat recepcyjny jest dezynfekowany po każdym kliencie i pracownicy STAA przestrzegają, aby przy stanowisku recepcyjnym znajdowała się 1 osoba.

12. W STAA nie ma działających suszarek nadmuchowych do rąk ani sprzętów do ćwiczeń zainstalowanych na stałe.

13. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4 PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA PRACOWNIKA/ INSTRUKTORA

1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, jest on niezwłocznie odsuwany od pracy i odsyłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). W takim wypadku wstrzymuje się przyjmowanie klientów, powiadamia się właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.

2. Pracownikowi zapewnia się oczekiwanie na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, odizolowanym od innych osób w możliwie dalekim dystansie.

3. Przeprowadza się rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie wszystkich powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

4. Stosuje się zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

§ 5 PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KLIENTA

1. Klienci przed wejściem do STAA wypełniają ankietę dotyczącą stanu ich zdrowia i są poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi, jeśli:

a. obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej (powinni wtedy udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej),

b. są objęci kwarantanną lub izolacją,

c. mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z STAA, zostaje on odsunięty od zajęć i poproszony o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.

3. Zajęcia są w takim wypadku przerywane, a przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i sprzęty, z których korzystał klient dezynfekowane.

4. STAA o zdarzeniu informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla swojego miejsca lokalizacji.

5. STAA ustala listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

6. STAA stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

ABRA STUDIO
O NAS
ZAPISZ SIĘ NA KURS
DLA KURSANTÓW
KONTAKT