Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DLA STUDIA TAŃCA AGNIESZKI ABRAHAM

§ 1 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Abraham prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Studio Tańca Agnieszki Abraham („STAA”)z siedzibą przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 71/20, Warszawa 04-632, NIP 5842406455, REGON 36292050487, tel. 723840223 lub 725347230, e-mail: info@abra-studio.pl, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.

§ 2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. W celu sprzedaży usług, będących przedmiotem oferty przetwarzamy takie dane jak: nazwisko i imiona, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania i kod pocztowy, wiek, aktywność względem korzystania z poszczególnych usług. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich jak i ich rodziców.

2. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwalający przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

3. W celu administrowania stroną internetową Administrator Danych Osobowych przetwarza takie dane osobowe, jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym - dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

4. W celach marketingowych, tj.doręczania mailingów informacyjnych i reklamowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zapytanie o zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych pojawia się na stronie www.abra-studio.pl).

5. W celu wykorzystywania cookiesna stronie internetowej przetwarzamy informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies pojawia się przy pierwszym wejściu na stronę internetową).

§ 3 Cookies

1. STAA na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system STAA, a także przez systemy należące do innych podmiotów (np. Facebooka, Google’a).

2. Cookies spełniają wiele przydatnych funkcji na stronie internetowej, takie jak:

a. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies wykorzystywane są, aby uwierzytelnić użytkowników oraz zapobiec nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

b. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, by witryna sprawnie działała, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie, co pozwala na sprawne poruszanie się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

c. stan sesji — w plikach Cookiem zapisywane są także informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, tj. np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Pozwalają one również na identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki te umożliwiają zatem ulepszenie naszej usługi i zwiększają komfort przeglądania stron;

d. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane również do tego, aby przeanalizować w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (ilu z nich otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostaje, które treści wzbudzają największe zainteresowanie, itp.) Dzięki temu możemy stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć razem z niektórymi opisanymi wyżej plikami cookies do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

e. korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia przejście do naszego funpage’a podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

3. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, możesz w dwoolnje chwili zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie zablokować automatyczną obsługę plików cookies lub zażądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej uprzedzamy jednak, że takie wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dosyć poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej.

§ 4 Prawo wycofania zgody

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażono zgodę. W przypadku braku danych niezbędnych nam do realizacji zamówienia lub/i braku zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

2. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Można to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

3. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, to w tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie do Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. na adres e-mail: info@abra-studio.pl

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

5. Zapewniamy, że przestrzegamy restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych.  Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy.

§ 5 Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail lub telefon jest konieczne do zawarcia umowy i wykonania usługi (bez tych danych wykonanie usługi).

§ 6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 7 Odbiorcy danych osobowych

1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych takim podmiotom jak firmie księgowej czy firmie hostingowej.

2. Oprócz sytuacji wskazanej powyżej może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu zajdzie konieczność przekazania Twoich danych osobowych również innym podmiotom. Dlatego na tym etapie trudno jest przewidzieć kto może się zgłosić z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej jednak zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych wnikliwie analizujemy i konsultujemy z prawnikiem, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

§ 8 Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamyTwoje dane osobowe przez czas wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji oraz maksymalny czas przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

§ 9 Uprawnienia do danych

1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych;

b. sprostowania danych osobowych;

c. usunięcia danych osobowych;

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f. przenoszenia danych osobowych.

2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramysię ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3. Wskazujemy, że, wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w dowolnej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

a. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

b. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez pisemne oświadczenie skierowane do Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. na adres info@abra-studio.pl

§ 10 Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdują przepisyz zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

ABRA STUDIO
O NAS
ZAPISZ SIĘ NA KURS PRZEZ GRAFIK
DLA KURSANTÓW
KONTAKT