Regulamin

§1 DEFINICJE 
STAA - Szkoła Tańca Agnieszki Abraham 
Zajęcia - wszelkie zajęcia organizowane przez STAA, których charakter i poziom określa STAA
Uczestnik - osoba uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez STAA
Single - osoby nie posiadające partnera, bądź partnerki
Recepcja - miejsce wyznaczone przez STAA, gdzie każdy Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się przed Zajęciami
Sala - miejsce odbywania się Zajęć
Instruktor - osoba prowadząca Zajęcia
Cennik - aktualny cennik dostępny na stronie www.abra-studio.pl lub w Recepcji
Karnet - pakiet wykupionych Zajęć
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Zapisanie się na Zajęcia organizowane przez STAA oraz korzystanie z usług dostarczanych przez STAA jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez STAA tylko i wyłącznie w wewnętrznych celach informacyjnych lub organizacyjnych, związanych ściśle z przedmiotem działalności szkoły tj. z zajęciami tanecznymi.
2. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. 
3. Uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność, bądź w przypadku niepełnoletnich Uczestników, na odpowiedzialność ich prawnych opiekunów. STAA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje Uczestnika, które powstały w trakcie trwania Zajęć albo są następstwem uczestniczenia w Zajęciach.
4. STAA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie STAA, aczkolwiek postara się zapewnić Uczestnikom jak największy poziom bezpieczeństwa, udostępniając szafki zamykane na kluczyk. Szafki te będą dostępne od 28.09.2016. 
5. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika od stosowania się do jego postanowień. 
§3 ZAPISY NA ZAJĘCIA 
1. Zapisanie się na Zajęcia może odbyć się poprzez jedną z trzech możliwości:
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej http://www.abra-studio.pl (rekomendowane). Formularz zgłoszeniowy na stronie www ukaże się po wciśnięciu przycisku 'Zapisz się' z poziomu aktualności na głównej stronie, bądź z poziomu grafiku. 
b. Telefonicznie pod numerem telefonu 723 840 223 
c. Osobiście poprzez wypełnienie druku formularza, dostępnego w Recepcji. 
2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z poziomami Zajęć określonymi przez STAA na stronie internetowej http://www.abra-studio.pl
3. W trakcie prowadzenia zapisów STAA dołoży wszelkich starań, aby liczba Uczestników kursów zapewniała komfort na Sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej STAA. 
4. O przyjęciu na dane Zajęcia decyduje kolejność zapisów i opłat, przy czym opłata za Zajęcia jest czynnikiem rozstrzygającym.
5. W przypadku gdy lista Uczestników osiągnie maksymalną ilość, zapisy będą kontynuowane na liście rezerwowej a osoby zainteresowane Zajęciami otrzymają informację o możliwości dołączenia najpóźniej do trzecich Zajęć. W przypadku gdy nie będzie możliwości dołączenia do wybranych Zajęć, STAA dołoży wszelkich starań, by osoby zainteresowane otrzymały informacje o planowanych zapisach na podobne Zajęcia. 
6. Na Zajęcia w parach mogą zapisywać się zarówno pary, jak i Single - nie trzeba mieć partnera/partnerki, żeby zapisać się na Zajęcia. STAA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić równą lub podobną ilości Uczestników obojga płci. 
7. W przypadku gdy liczba Uczestników zapisanych na Zajęcia nie osiągnie liczby wymaganej przez STAA, STAA zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty rozpoczęcia się Zajęć.
§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
1. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zgłosić swój udział w danych Zajęciach Recepcji, za każdym razem przed ich rozpoczęciem. 
2. Uczestnik może skorzystać z możliwości pozostawienia rzeczy w szafce zamykanej na kluczyk. Kluczyk zostanie udostępniony Uczestnikowi w ramach wymiany za dowód tożsamości, prawo jazdy, czy legitymację szkolną/studencką (dokumenty te muszą być ważne). W razie zgubienia kluczyka Uczestnik zobowiązany jest zrekompensować stratę uiszczając 15 zł w Recepcji. 
3. Uczestnik proszony jest przyjść minimum 15min przed rozpoczęciem się Zajęć w celu zgłoszenia swojej obecności, uiszczenia ewentualnej opłaty oraz zmiany obuwia. W przypadku gdy Uczestnik przyjdzie później niż w wyznaczonym czasie, STAA nie odpowiada za sprawność obsługi Recepcji. 
4. Zmiana obuwia przed wejściem na Salę jest obowiązkowa. 
5. W celu zapewnienia komfortu innym Uczestnikom podczas Zajęć, Uczestnik proszony jest o przestrzeganie higieny i unikanie wkładania nieświeżych ubrań. 
6. Podczas Zajęć, na Sali mogą przebywać jedynie Uczestnicy danych Zajęć, w celu zapewnienia im komfortu nauki. 
7. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania Zajęć, bez zgody Instruktora. 
8. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na dane Zajęcia, STAA zastrzega sobie prawo do rozwiązania Zajęć. STAA zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika na inne Zajęcia lub dokonania zwrotu. 
9. Z przyczyn niezależnych od STAA Instruktor prowadzący dane Zajęcia może zostać zmieniony lub zastępowany przez innego Instruktora wyznaczonego przez STAA. 
10. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowań. STAA zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Zajęć lub/i skreślenia z listy Uczestników, usunięcia z terenu STAA osób będących pod wpływem alkoholu, substancji odurzających oraz zagrażających sobie i innym oraz jeśli to konieczne zawiadomienia odpowiednich Instytucji.
§5 PŁATNOŚCI 
1. Uczestnik może brać udział w Zajęciach jedynie po uiszczeniu opłaty wedle Cennika dostępnego na stronie internetowej http://www.abra-studio.pl lub w Recepcji. STAA zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika.
2. Płatności można dokonywać poprzez jedną z trzech możliwości:
a. Gotówką
b. Kartą płatniczą
c. Przelewem.
W przypadku opłaty przelewem, należy podać dane wedle poniższego schematu a następnie przed rozpoczęciem się Zajęć, należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: info@abra-studio.pl
TYTUŁ PRZELEWU: imię, nazwisko, nazwa zajęć, dzień i godzina odbywania się zajęć, plus ewnetualnie data rozpoczęcia się zajęć (w przypadku rozpoczęcia się nowych zajęć)
np. w przypadku Zajęć odbywających się: Agnieszka Abraham, Salsa w parach, Poniedziałek, godz. 20:00
np. w przypadku rozpoczęcia się nowych Zajęć: Bartosz Abraham, Taniec Użytkowy, Piątek, godz. 21:00, Start 09.09.2016
NUMER KONTA: Alior bank: 36 2490 0005 0000 4500 3428 5544
3. Uczestnik może uiszczać opłatę jednorazowo przez Zajęciami, bądź skorzystać z Karnetów oferowanych przez STAA w Cenniku. 
4. Karnet na 4 lub 8 wejść jest przyporządkowany jednym Zajęciom, wybranym przez Uczestnika i nie można go wykorzystać wobec innych Zajęć. Karnet OPEN na 4 lub 8 wejść może być wykorzystywany wobec Zajęć dowolnie wybranym przez Uczestnika. Nieograniczoną możliwość korzystania z Zajęć, w ciągu 30 dni od daty zakupu, umożliwia Karnet VIP. Dokładne ceny Karnetów umieszczone są w Cenniku.  
5. Karnety na 4 wejścia i Karnety OPEN na 4 wejścia są ważne 6 tygodni od daty zakupu, Karnety na 8 wejść i Karnety OPEN na 8 wejścia są ważne 10 tygodni od daty zakupu. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach, STAA nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Karnet. Uczestnik może jednak maksymalnie dwa razy nie przyjść na Zajęcia, co automatycznie spowoduje wydłużenie ważności Karnetu o ilość niewykorzystanych wejść, pod warunkiem, że nie Karnet nie przekroczy daty swojej ważności. 
6. STAA zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę za Zajęcia w następujących przypadkach:
a. Uczestnik zrezygnuje z Zajęć
b. STAA nie zdecyduje się na rozpoczęcie się Zajęć ze względu na zbyt małą liczbę Uczestników, bądź z przyczyn niezależnych od STAA 
c. STAA rozwiąże Zajęcia ze względu na zbyt mała ilość Uczestników.
W każdym przypadku STAA zobowiązuje się dokonać zwrotu opłaty jedynie za niewykorzystaną część Karnetu. 
7. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za Zajęcia, które już odbyły się. 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. STAA dołoży wszelkich starań, by zapewnić Uczestnikom najwyższą jakość świadczonych usług. 
2. Uczestnicząc w Zajęciach, Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wizerunku do celów marketingowych oraz zgodę na pozostawienie swoich danych osobowych dla STAA - imię, nazwisko, adres email i numer telefonu. Dane osobowe Uczestników wykorzystywane będą wyłącznie na cele związane z działalnością STAA i nie będą w żaden sposób udostępniane czy sprzedawane jakimkolwiek podmiotom niezwiązanym ze STAA.
3. Regulamin obowiązuje od 01.09.2016r.
ABRA STUDIO
O NAS
ZAPISZ SIĘ NA KURS
DLA KURSANTÓW
Abra Zouk Festival
KONTAKT