Regulamin

Regulamin Studia Tańca Agnieszki Abraham


§1 DEFINICJE

STAA - Studio Tańca Agnieszka Abraham - firma Agnieszki Abraham prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Mieczysława Pożaryskiego 71/20, Warszawa 04-632, NIP 5842406455, REGON 36292050487, tel. 723840223 lub 725347230, e-mail: info@abra-studio.pl, numer rachunku bankowego: Alior bank: 36 2490 0005 0000 4500 3428 5544

Zajęcia - zajęcia artystyczne o charakterze pozaszkolnym edukacyjnym i zorganizowanym dla Uczestników, prowadzone przez Instruktorów zatrudnianych przez STAA; zajęcia mają na celu przygotowanie grup do wydarzenia artystycznego w postaci pokazów tańca zorganizowanych przez STAA, ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki; 

Uczestnik - osoba uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez STAA, warunkiem zostania Uczestnikiem jest zapisanie się na wybrany kurs oraz wykupienie wcześniej imiennego Karnetu na Zajęcia; 

Single - Uczestnicy nieposiadający stałego partnera, bądź partnerki na Zajęciach;  

Strony - STAA oraz Uczestnik/Uczestnicy;

Recepcja - miejsce wyznaczone przez STAA, gdzie każdy Uczestnik zobowiązany jest zgłosić się przed Zajęciami w celu potwierdzenia jego tożsamości, zgłoszenia obecności na zajęciach oraz uiszczenia opłaty przed zajęciami, jeśli sytuacja tego wymaga;

Sala - miejsce odbywania się Zajęć; 

Instruktor - osoba prowadząca Zajęcia zatrudniona przez STAA;

Pracownik - Instruktor, osoba obsługująca Recepcję i wszelkie inne osoby zatrudnione przez STAA;

Cennik - aktualny cennik dostępny na stronie www.abra-studio.pl lub w Recepcji; 

Karnet - pakiet wykupionych Zajęć, posiadaczem Karnetu może zostać tylko imiennie wskazana osoba, po uprzednim złożeniu oświadczeń. Nie ma możliwości przekazywania Karnetu do wykorzystania innym osobom niż wskazana imiennie w Karnecie;

Umowa - łączący Strony stosunek prawny powstały w wyniku zapisania się na Zajęcia i zaakceptowania treści Regulaminu przez Uczestnika, polegający na świadczeniu usług przez STAA w formie wybranej przez Uczestnika poprzez zakup określonego Karnetu lub wykupienia pojedynczego wejścia na Zajęcia;

Regulamin - warunki Umowy łączącej STAA z Uczestnikiem i każdą osobą, która przekroczy próg STAA, określająca zasady korzystania z usług STAA, dostępne pod adresem: https://www.abra-studio.pl/regulaminoraz na Recepcji;

Procedura realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego - spis reguł i zasad postępowań w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla pracowników oraz klientów STAA, zminimalizowania ryzyka zakażenia pracowników oraz klientów i innych osób z zewnątrz, ograniczenia liczby kontaktów na terenie STAA i kompleksowego działania dostosowanego do etapu zaawansowania stanu epidemicznego, dostępny pod adresem: https://www.abra-studio.pl/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego oraz na Recepcji;

Polityka prywatności - informacje dla Uczestników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane, dostępne pod adresem: https://www.abra-studio.pl/polityka-prywatnosci oraz na Recepcji;

Siła wyższa - zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, w tym ogłoszenie jednego ze stanów nadzwyczajnych lub wprowadzenie aktu prawnego uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie STAA.


§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. STAA oferuje kursy w formie lekcji tańca, składających się z części teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy mogą dostać dodatkowe materiały edukacyjne do kursu w formie papierowej lub elektronicznej. 

2. Aby ukończyć dany kurs, wymagane jest regularne uczęszczanie na lekcje tańca. Przed każdą lekcją sprawdzana jest lista obecności. 

3. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują certyfikat. 

4. Kursy mają na celu przygotowanie Uczestników zarówno do wydarzenia artystycznego w formie pokazu tanecznego organizowanego przez STAA , ale także przedstawień, pokazów i zawodów organizowanych przez inne jednostki. 

5. STAA nie udostępnia miejsca do tańczenia na zasadzie "wolnego parkietu" i nie działa w oparciu o PKD z grupy 93.00, a prowadzi działalność stricte edukacyjną, zaklasyfikowaną jako PKD 85.52.Z. 

6. Warunkiem uczęszczania na Zajęcia i uzyskania statusu Uczestnika jest indywidualne, pisemne lub elektroniczne zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełniane treścią innych dokumentów, z którymi Uczestnik ma obowiązek się zapoznać. Uczestnik przed przystąpieniem do Zajęć zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o swoim stanie zdrowia oraz o zapoznaniu się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Procedurą realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i został indywidualnie uzgodniony przez obydwie strony. 

7. Każda osoba, która przebywa na terenie STAA musi posiadać ważny Karnet. W przypadku niewykupienia Karnetu lub jednorazowego wejścia taka osoba jest zmuszona opuścić STAA w trybie natychmiastowym. Nie można przebywać w STAA poza wskazanymi wprost w niniejszym Regulaminie przypadkami.

8. Uzyskanie statusu Uczestnika jest równoznaczne z wykupieniem przed pierwszymi zajęciami w serwisie internetowym, za pośrednictwem przelewu lub gotówką na miejscu jednorazowego wejścia bądź wybranego abonamentu (Karnetu) – zgodnie z obowiązującym Cennikiem, podpisaniem akceptacji Regulaminu przez Uczestnika. Uczestnik zajęć w Szkole zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Szkołę o zmianie danych osobowych.

9. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

10. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na udział w Zajęciach oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w Zajęciach. Jeśli Uczestnik ma jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, zobowiązany jest do zgłoszenia tego Instruktorowi.

11. Uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i bierze udział w Zajęciach na własną odpowiedzialność bądź w przypadku niepełnoletnich Uczestników, na odpowiedzialność ich prawnych opiekunów. STAA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje Uczestnika, które powstały w trakcie trwania Zajęć albo są następstwem uczestniczenia w Zajęciach. 

12. STAA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie STAA, aczkolwiek postara się zapewnić Uczestnikom jak największy poziom bezpieczeństwa, udostępniając szafki zamykane na kluczyk. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (schowania do szafki zamykanej na kluczyk lub zabrania ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony STAA. 

13. Teren STAA stanowi własność prywatną i nie może być uznawany za przestrzeń publiczną ani miejsce ogólnodostępne. Na terenie STAA mogą w określonych godzinach przebywać tylko osoby spełniające kryteria wynikające z Regulaminu STAA. Zabrania się, by osoby trzecie, bez względu na podmiot, który reprezentują mogły poruszać się po terenie STAA. W przypadku zakłócenia pracy Recepcji, Instruktorów lub administracji natychmiast wzywane zostaną odpowiednie służby z informacją o utrudnianiu pracy noszącym znamiona nękania przez osoby trzecie. Dla osób trzecich, które utrudniają pracę będzie każdorazowo nakładana kara pieniężna w wysokości dziennego obrotu studia za każdą godzinę utrudnień w funkcjonowaniu STAA.

14. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki STAA zobowiązana jest posiadać ważny Karnet na zajęcia. W przypadku braku Karnetu musi opuścić STAA w trybie natychmiastowym.

15. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie STAA bez zgody osoby odpowiedzialnej za takie zezwolenia: w trakcie Zajęć Instruktora, w momencie przebywania poza Salą – pracownika lub właściciela STAA. Każda próba utrwalenia na terenie STAA swojego pobytu, Zajęć, wizerunku Instruktora czy Uczestników zostanie zgłoszona do odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za ochronę tych praw i spowoduje wszczęcie sprawy na drodze sądowej bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

16. STAA oświadcza, że ze względów bezpieczeństwa, na wypadek wtargnięcia osób trzecich niebędących Uczestnikami, pracownikami STAA ani klientami STAA, teren STAA (hol, recepcja, sale) będzie rejestrowany w formie audio i video za pomocą takich urządzeń jak telefon komórkowy, tablet, kamera, itp., a zapisane materiały mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym w wypadku naruszenia bezpieczeństwa lub w wyniku zaległości finansowych, co w przypadku sporów prawnych posłuży jako materiał dowodowy. Materiały, które nie zostaną wykorzystane przy sporach prawnych będą każdorazowo usuwane w terminie do 14 dni od ich utrwalenia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli dana osoba nie wyraża zgody na nagrywanie, proszona jest o opuszczenie STAA przed rozpoczęciem utrwalania dźwięku lub obrazu.


§3 ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Zapisanie się na Zajęcia może odbyć się poprzez jedną z trzech możliwości: 
a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej http://www.abra-studio.pl. Formularz zgłoszeniowy na stronie www ukaże się po wciśnięciu przycisku 'Zapisz się' z poziomu aktualności na głównej stronie, bądź z poziomu, grafiku zajęć stacjonarnych, zajęć specjalnych, czy zajęć online
b. Telefonicznie pod numerem telefonu + 48 730 693 969
c. Osobiście poprzez wypełnienie druku formularza, dostępnego w Recepcji.
Zapisanie się na Zajęcia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybraną usługę.

2. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z poziomami Zajęć określonymi przez STAA na stronie internetowej https://www.abra-studio.pl/dla-kursantow/#poziomy-kursow oraz zapisania się na kurs odpowiadający jego aktualnym umiejętnościom. Osoby, które podejmą decyzję o wyborze kursu, który jest nieadekwatny do jego poziomu tańczenia, mogą zostać przekierowane na inny kurs, adekwatny do poziomu tańca Uczestnika przez dowolnego Pracownika STAA.

3. W trakcie prowadzenia zapisów STAA dołoży wszelkich starań, aby liczba Uczestników kursów zapewniała komfort i bezpieczeństwo na Sali, dlatego liczba miejsc w grupach jest ściśle ograniczona i decyduje o niej STAA. Więcej na temat ograniczeń liczby osób na Zajęciach w Procedurze realizacji polityki bezpieczeństwa sanitarnego.

4. O przyjęciu na dane Zajęcia decyduje kolejność zapisów i opłat, przy czym opłata za Zajęcia jest czynnikiem rozstrzygającym. 

5. W przypadku, gdy lista Uczestników osiągnie maksymalną ilość, zapisy będą kontynuowane na liście rezerwowej, a osoby zainteresowane Zajęciami otrzymają informację o możliwości dołączenia najpóźniej do czwartych Zajęć od daty startu w przypadku kursów początkujących oraz w dowolnym momencie w przypadku zajęć prowadzonych w formule open, średniozaawansowanych i kolejnych poziomów zaawansowania. W przypadku, gdy nie będzie możliwości dołączenia do wybranych Zajęć, STAA dołoży wszelkich starań, by osoby zainteresowane otrzymały informacje o planowanych zapisach na podobne Zajęcia. 

6. Na Zajęcia w parach mogą zapisywać się zarówno pary, jak i Single - nie trzeba mieć partnera/partnerki, żeby zapisać się na Zajęcia w parach. STAA dołoży wszelkich starań, aby zapewnić równą lub podobną ilości Uczestników obojga płci na poziomie zapisów, jednak nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną proporcję Uczestników na Zajęciach.

7. W przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na Zajęcia nie osiągnie liczby wymaganej przez STAA, STAA zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty rozpoczęcia się Zajęć lub ich całkowitego rozwiązania. 


§4 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. W Zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie Uczestnicy, którzy znajdują się na liście danych zajęć oraz którzy dokonali opłaty. 

2. Uczestnik przychodząc na Zajęcia zobowiązany jest zgłosić się w Recepcji w celu weryfikacji swojej tożsamości, dokonania płatności, sprawdzenia ważności Karnetu oraz  w celu zgłoszenia swojej obecności na zajęciach. 

3. Każdy z Karnetów zawiera sprecyzowany okres odbywania się Zajęć oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie STAA w wybranych godzinach, na określonych w Regulaminie zasadach. Nie można przebywać w STAA poza wyznaczonymi warunkami.

4. Uczestnik proszony jest przyjść minimum 15min przed rozpoczęciem się Zajęć w celu zgłoszenia swojej obecności, uiszczenia ewentualnej opłaty oraz zmiany obuwia. W przypadku, gdy Uczestnik przyjdzie później niż w wyznaczonym czasie, STAA nie odpowiada za sprawność obsługi Recepcji. 

5. STAA ma prawo nie wpuścić Uczestnika na Zajęcia taneczne po ponad 30 minutach od momentu rozpoczęcia się Zajęć.

6. Recepcjonista oraz Instruktor mają prawo nie wpuścić Uczestnika na Zajęcia, których wcześniej nie opłacił. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do Zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort Zajęć.

7. Jeśli Recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do Zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić. Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia Zajęć powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w Regulaminie.

8. Zmiana obuwia przed wejściem na Salę jest obowiązkowa.

9. W celu zapewnienia komfortu innym Uczestnikom podczas Zajęć, Uczestnik proszony jest o przestrzeganie higieny i unikanie wkładania nieświeżych ubrań. 

10. Podczas Zajęć, na Sali mogą przebywać jedynie Uczestnicy danych Zajęć, w celu zapewnienia im komfortu nauki.

11. STAA nie oferuje Uczestnikom Zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas Zajęć mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju. 

12. Instruktor prowadzi Zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie Zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Każda muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez Instruktora w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych ruchów.

13. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania Zajęć w STAA zarówno w postaci fotograficznej jak i video i oświadcza, że nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. STAA na prośbę Uczestnika może usunąć daną fotografię lub video. Materiały fotograficzne i video będą publikowane tylko przez kanały, które należą lub są powiązane z STAA i będą wykorzystywane wyłącznie do promocji Zajęć oraz w celach marketingowych. Uczestnik, który nie życzy sobie być utrwalany na materiałach fotograficznych lub video, powinien usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video i poinformować o tym osobę wykonującą zdjęcie lub video w momencie ich powstawania.

14. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny stanowi utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i pokrewne, przygotowany przez kierownictwo i Instruktorów STAA. Każdy z utworów objęty jest prawami autorskimi, a wszelkie próby kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania utworów spowoduje zawiadomienie odpowiednich organów i wszczęcie postępowania sądowego. 

15. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na dane Zajęcia, STAA zastrzega sobie prawo do rozwiązania Zajęć. STAA zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika na inne Zajęcia lub dokonania zwrotu. 

16. Z przyczyn niezależnych od STAA Instruktor prowadzący dane Zajęcia może zostać zmieniony lub zastępowany przez innego Instruktora wyznaczonego przez STAA.

17. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowań. STAA zastrzega sobie prawo do wyproszenia z Zajęć lub/i skreślenia z listy Uczestników, usunięcia z terenu STAA osób będących pod wpływem alkoholu, substancji odurzających oraz zagrażających sobie i innym oraz, jeśli to konieczne, zawiadomienia odpowiednich Instytucji. 

18. Podczas Zajęć Uczestnik jest zobowiązany do informowania Instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na Sali. 


§5 PŁATNOŚCI

1. Uczestnik może brać udział w Zajęciach jedynie po uiszczeniu opłaty wedle Cennika dostępnego na stronie internetowej http://www.abra-studio.pl lub w Recepcji. STAA zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Nowy Cennik obowiązuje po uprzednim poinformowaniu Uczestnika.

2. Płatności można dokonywać poprzez jedną z trzech możliwości: 
a. Gotówką
b. Kartą płatniczą
c. Przelewem.

W przypadku opłaty przelewem, należy podać dane wedle poniższego schematu, a następnie przed rozpoczęciem Zajęć, należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres: info@abra-studio.pl
TYTUŁ PRZELEWU: imię, nazwisko, nazwa zajęć, dzień i godzina odbywania się Zajęć, plus ewentualnie data rozpoczęcia się Zajęć (w przypadku rozpoczęcia się nowych Zajęć), np. w przypadku Zajęć odbywających się: Agnieszka Abraham, Salsa w parach, Poniedziałek, godz. 20:00
lub w przypadku rozpoczęcia się nowych Zajęć: Bartosz Abraham, Taniec Użytkowy, Piątek, godz. 21:00, Start 09.09.2016 
NUMER KONTA: Alior bank: 36 2490 0005 0000 4500 3428 5544

3. Uczestnik może uiszczać opłatę jednorazowo przed Zajęciami, bądź skorzystać z Karnetów oferowanych przez STAA w Cenniku.

4. STAA zastrzega, że Uczestnik wykupuje Karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na Zajęciach na wybrany dzień. Niewykorzystane wejścia są terminowe i nie mogą przejść na inną osobę, ani zostać wydłużone o okres ważności karnetu. 

5. Karnet jest imienny, a jego cena jest zależna od ilości wejść.

6. Karnet na Kursy Stacjonarne na 4 lub 8 wejść może być wykorzystywany wobec Zajęć dowolnie wybranych przez Uczestnika w okresie odpowiednio 6 lub 8 tygodni. Nieograniczoną możliwość korzystania z Zajęć, w ciągu 30 dni od daty zakupu, umożliwia Karnet VIP. Karnet na Kursy Online na 4 wejścia może być wykorzystany wobec 1 kursu wybranego przez Uczestnika w okresie 4 tygodni. Dokładne ceny Karnetów umieszczone są w Cenniku.

7. Karnet na Kursy Stacjonarne na 4 lub 8 wejść są ważne odpowiednio 6 lub 10 tygodni od daty uczestniczenia w pierwszych Zajęciach. Karnety na kursy Online na 4 wejścia są ważne 4 tygodnie od daty uczestniczenia w pierwszych Zajęciach. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach, czy stacjonarnych, czy onlnine, STAA nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany Karnet. W przypadku Kursów Stacjonarnych Uczestnik może maksymalnie dwa razy nie przyjść na Zajęcia, co automatycznie spowoduje wydłużenie ważności Karnetu o ilość niewykorzystanych wejść, pod warunkiem, że Karnet nie przekroczy daty swojej ważności.

8. STAA zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi uiszczoną przez niego opłatę za Zajęcia w następujących przypadkach:
a. STAA nie zdecyduje się na rozpoczęcie się Zajęć ze względu na zbyt małą liczbę Uczestników, bądź z przyczyn niezależnych od STAA
b. STAA rozwiąże Zajęcia ze względu na zbyt małą ilość Uczestników.
W każdym przypadku STAA zobowiązuje się dokonać zwrotu opłaty jedynie za niewykorzystaną część Karnetu.

9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Zajęć STAA ma prawo nie zwrócić uiszczonej przez Uczestnika opłaty, jednak zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby opłata została wykorzystana wobec innych Zajęć organizowanych przez STAA. 


§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez STAA oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać: pisemnie na adres: Studio Tańca Agnieszki Abraham ul. Mieczysława Pożaryskiego 71/20, Warszawa 04-632 / w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@abra-studio.pl.

2. Treść reklamacji powinna zawierać: informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, a zwłaszcza rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości; dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres; oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

4. STAA udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na wskazany przez reklamującego adres.

5. STAA jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w przypadku złożenia jej po upływie terminu oraz gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą. 


§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Uczestnik ma 14 dni na odstąpienie od Umowy przy zakupie Karnetu, chyba że usługa (wykorzystanie Karnetu) zostanie rozpoczęta.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Uczestnikowi STAA w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli STAA wykonało pełną usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, a ten został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez STAA utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3. W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Uczestnika - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uczestnik, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

4. Odstąpienie od Umowy, a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego Karnetu. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być opatrzone datą i jeżeli jest składane w wersji papierowej, podpisem oraz powinno się składać według wzoru: 
„Ja, ( imię, nazwisko), zamieszkały (adres) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (wskazanie Karnetu/Zajęć, których dotyczy odstąpienie) wykupionych w dniu (wskazanie daty).” Można także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: info@abra-studiopl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


§8SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie (ale nie później niż w terminie 7 dni) powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

2. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, STAA jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy STAA i Uczestnikiem.

3. W przypadku, gdy Uczestnik nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie z obiektywnych względów, dopuszczona zostaje możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. Tym samym czas trwania Umowy wydłuża się o okres zamrożenia, w którym usługa nie mogła być świadczona. 

4. Forma realizacji usługi zostanie przedstawiona Uczestnikowi niezwłocznie po wystąpieniu Siły Wyższej i związanej z tym reorganizacją STAA oraz po zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem. Zostanie ona udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem. 

5. Uczestnik będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej. 

6. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi STAA zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulega zmianie, jedynie zaś środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Uczestnika sposób.

7. Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując Regulamin i nie wnosi do niego uwag.


§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. STAA dołoży wszelkich starań, by zapewnić Uczestnikom najwyższą jakość świadczonych usług.

2. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla Uczestników oraz pracowników STAA oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane dane Uczestników są dostępne pod adresem: https://www.abra-studio.pl/polityka-prywatnosci oraz na Recepcji.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy zawartej pomiędzy STAA a Uczestnikiem jest właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.

6. Regulamin obowiązuje od 01.09.2016r.

ABRA STUDIO
O NAS
ZAPISZ SIĘ NA KURS
DLA KURSANTÓW
Abra Zouk Festival
KONTAKT